Wat is brede school?


Brede school is een verzameling van buitenschoolse initiatieven en activiteiten voor kinderen, ouders en buurtbewoners. De school werkt samen met verschillende partners uit diverse sectoren aan een brede leer- en leefomgeving.


Enkele belangrijke doelstellingen van brede school zijn:

  • Een uitgebreid naschools aanbod uitwerken met zinvolle activiteiten en een lage drempel zodat kinderen hun talenten kunnen leren ontdekken.
  • Het realiseren van een brede leer- en leefomgeving voor kinderen.
  • De wisselwerking tussen thuis-school-buurt bevorderen.
  • Ouderbetrokkenheid stimuleren.
  • Sociale vaardigheden van kinderen vergroten.
  • Leerprestaties van kinderen verbeteren.
  • Gebouwen zo goed mogelijk benutten en het schooldomein openstellen voor andere partners.
  • Samenwerkingen tussen verschillende partners initiëren en verduurzamen.