Heb je geen antwoord gevonden op je vraag?  Neem contact op via de babbelbox!  Dit kan via deze link of post een briefje in onze babbelbox aan het centrum of in Rinkelbel.

Aantal leerlingen per klas

In onderbouw schrijven we in tot maximum 18 kinderen per leefgroep. In midden- en bovenbouw schrijven we in tot maximum 24 kinderen, met uitzondering van eventuele zittenblijvers. Zodra een leefgroep vol is, wordt een wachtlijst aangelegd. Begin juli worden de ouders van de kinderen die op de wachtlijst staan, telefonisch op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Afspraken

Het maken van afspraken zorgt voor een vlotte werking en duidelijkheid. In De Tandem worden afspraken samen met kinderen en begeleiders gemaakt tijdens klas- en kinderraden. Ook in de onderbouw proberen we de oudste peuters stap voor stap te betrekken in het maken van afspraken en duiden we waarom iets belangrijk is. Kinderen leven afspraken beter na als ze er zelf achter staan en als ze het doel en belang ervan kennen en begrijpen.

Ateliers

Wanneer er op vrijdag geen forum is, worden per bouw leefgroepsoverschrijdende ateliers georganiseerd. Vanuit gezamenlijke thema’s worden ideeën aangebracht en uitgewerkt. Technieken en vaardigheden worden binnen de verschillende domeinen verder uitgediept. De ateliers worden begeleid door het pedagogisch team of externe begeleiders, maar ook (groot)ouders zijn welkom om met hun talenten de ateliers te kleuren.

Babbelbox

Aan het centrum en in Rinkelbel hangt een brievenbus. Je kan er een Babbelbox-praatbriefje in deponeren, met een vraag, idee of opmerking. Als je dat wenst, kan je via de Babbelbox ook een gesprek met iemand van de school vragen. Dit kan ook online, via de Babbelboxlink op www.detandem.be.

Ook voor de leerlingen is er een Babbelbox. Die hangt aan de klaslokalen. De Babbelbox is één van de communicatiekanalen waarmee we de drempel willen verlagen om een gesprek aan te gaan over iets wat je aan het hart ligt.

Begeleider

De leerkrachten worden bij ons begeleiders genoemd en ze worden met hun voornaam aangesproken. Zij zijn de leefgroepverantwoordelijken en vormen samen met de coördinator het pedagogisch team.

Open leercentrum

Het open leercentrum heeft een bibliotheek met een groot aanbod van lees– en informatieboeken. Er zijn boeken voor ieders interesses en op niveau van elk kind. De leerlingen kunnen boeken uitlenen voor een onbeperkte periode. Dat wordt bijgehouden aan de hand van een scansysteem. We vragen om zorg te dragen voor het materiaal. De kinderen gaan met de leefgroep naar de schoolbibliotheek maar ze kunnen ook zelfstandig gaan tijdens speeltijdmomenten. In het open leercentrum kunnen kinderen ook zelfstandig of onder begeleiding werkstukken voorbereiden. Ze krijgen hiervoor computers en I-pads ter beschikking.

Biobello

Via onze website heb je de mogelijkheid om een groenten– en/of fruitpakket te bestellen. Ze worden op school bezorgd door Biobello en zijn, zoals de naam het zegt, van biologische oorsprong. Een klein deeltje van de aankoopsom gaat naar de school. Dit komt ten goede van onze werking en de kinderen.

Boomhut

Wat begon als een droom van kinderen uit het 1ste leerjaar, kreeg vorm tijdens het 7-jarigenfeest. Enkele jaren later bouwden de ouders een boomhut, met respect voor de natuur en het domein. De binnenruimte van de boomhut wordt gebruikt voor muzikale activiteiten. Op de buitengalerij en de glijbaan kunnen kinderen spelen tijdens de pauze.

Bouwen

Alle leefgroepen krijgen een nieuwe naam volgens de bouwen waar zij toe behoren.

Onderbouw van 0-4 jaar: O1-O2-O3-O4

Middenbouw 5-8 jaar: M1, M2, M3, M4

Bovenbouw 9-12 jaar: B1, B2, B3, B4

Brede school

Als kindcentrum willen we deel uitmaken van de buurt. Onze eigen en externe experten werken een activiteitenaanbod uit die de ontwikkeling van kinderen bevordert. Die activiteiten zijn uiteraard toegankelijk voor leerlingen van de Tandem, maar ook voor kinderen uit de buurt en kinderen uit andere scholen. Ze vinden plaats tijdens de middagspeeltijden, tijdens de naschoolse opvang, in het weekend,… Per mail en via de postvakjes worden jullie op de hoogte gebracht van het aanbod. Er kan online ingeschreven worden via de link

www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten . De facturatie gebeurt via de schoolrekening.

De brede schoolactiviteiten worden gecoördineerd door Mike. We werken hiervoor ook samen met andere scholen. Heb je een talent en wil je dit graag delen? Laat het ons zeker weten. Ook de talenten van de kinderen zelf worden hiervoor ingezet!

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Rinkelbel. Er is elke morgen betalende opvang van 7u tot 8u. Vanaf 8u is de opvang gratis en worden de kinderen naar de Tandem gebracht.

Vanaf 16u (op vrijdag om 15u15) start de betalende naschoolse opvang. Kinderen die daarvoor niet opgehaald werden, gaan onder begeleiding naar Rinkelbel.

Op woensdagmiddag start de opvang 12u10. Graag boterhammen meegeven.

Op alle schooldagen eindigt de avondopvang om 18u stipt. We rekenen een boete aan als kinderen te laat worden afgehaald.

De naschoolse opvang wordt bijgehouden door Rinkelbel. De afrekening gebeurt maandelijks via de schoolfactuur. Na de paasvakantie krijg je een attest voor de belastingaangifte.

Meer info over Rinkelbel krijg je bij de verantwoordelijke, Veronique Vandenbroeke, 0471 48 02 61.

Centrum

Het centrum – gelegen naast de ingangspoort – is een ontmoetingsplaats voor ouders en begeleiders. Daar bevinden zich de postvakjes, prikborden met info,… Je kunt er terecht voor een kopje koffie en een praatje, of even aankloppen op het secretariaat of bij de coördinator. Vergeet niet je voeten te vegen bij het binnenkomen en je kopje af te wassen bij het buitengaan… Dank je!

Coördinator

In ons kindcentrum neemt de coördinator, Mike Goudeseune, de functie van directeur op zich.

Hij is de sleutelfiguur tussen kinderen, begeleiders, ouders en externen.

Mike houdt contact met de kinderen, ouders, personeel, vrijwilligers, externen. Hij stuurt het team aan, overlegt met mensen binnen en buiten de school en hij volgt de schoolwerking nauwgezet op. De coördinator ontwikkelt en bewaakt de schoolvisie samen met zijn team. Hij volgt de ingewikkelde regelgeving en nieuwste evoluties binnen het onderwijslandschap op. En daarnaast zijn er ook heel wat praktische problemen op te lossen en administratieve taken te vervullen. De coördinator houdt een nauw contact met de buurt en is indien mogelijk aanwezig op

buurtontmoetingen.

De deur van de coördinator in het centrum staat dagelijks voor je open vanaf 8.30u. Ook via mail of telefonisch staat Mike voor je klaar: mike.goudeseune@detandem.be of 0486 90 38 09. Het kan praktisch zijn om een afspraak te maken.

Binnen Rinkelbel neemt Veronique Vandenbroeke de coördinatie binnen de werking van 0 tot 4 jaar op. Ook zij staat voor je klaar, rinkelbel@detandem.be , 0471 48 02 61.

Correspondentie

Als er gecorrespondeerd wordt met een andere klas worden groepsbrieven, vrije teksten, projectboeken en andere zaken uitgewisseld. Soms zijn er wederzijdse bezoeken, bijvoorbeeld met een klas uit Wallonië of Gent. Correspondentie is één van de manieren om de ‘klasmuren’ te doorbreken. Op deze manier komen nieuwe ervaringen de leefgroep binnen. We kunnen andere leefsituaties onderzoeken, onze ervaringen doorspelen …. Zo krijgt schrijven een reële en functionele betekenis.

Co-teaching

De begeleiders hebben op verschillende momenten de mogelijkheid om met twee voor de klas te staan. Dan worden de activiteiten samen gedragen of kan de groep ontdubbeld worden. Door deze samenwerking kan er enerzijds dieper ingegaan worden op de noden van elke leefgroep, anderzijds ook op de individuele noden van de kinderen.

Creativiteit

Leren is leuk en vrij creatief werken kan daar sterk tot bijdragen. Door kinderen de tijd, de ruimte en het nodige materiaal aan te bieden om zelf dingen uit te proberen, leren ze op natuurlijke wijze. Daarnaast bieden de begeleiders ook technieken en vaardigheden aan (in creakoffers, projecten, ateliers…) zodat kinderen nieuwe mogelijkheden ervaren om zich uit te drukken. Die kunnen ze later, in andere situaties, dan zelfstandig toepassen.

Cultuur

We vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan in contact komen met theater, film en tentoonstellingen. We nemen hier dan ook zoveel mogelijk aan deel. We proberen regelmatig subsidies in de wacht te slepen om extra muzische, culturele, sportieve, creatieve activiteiten waar te maken.

Dagboek

Het klasdagboek wordt gebruikt om neer te schrijven wat er in de leefgroep aan bod kwam. In een beurtrolsysteem neemt telkens een kind het dagboek mee naar huis. Via tekst en/of tekening geeft de leerling weer wat er die dag gebeurde in de leefgroep. In de volgende ronde wordt het dagboek dan voor de leefgroep voorgesteld.

Eten (en drinken)

Elke voormiddag is er een fruitmoment, elke namiddag een koekmoment. Daarbij biedt de school koek (0,30 euro) en fruit (0,40 euro) aan, meestal biologisch of fair trade. Dat alles wordt aangerekend via de maandelijkse factuur. Wie geen schoolkoek en -fruit eet, mag 2 tussendoortjes meebrengen, maar dan enkel fruit en/of groenten. Koek van thuis mag niet meegebracht worden als tussendoortje. Voor kinderen die om gezondheidsredenen bepaalde zaken niet mogen eten, wordt er in overleg met de ouders naar een alternatief gezocht.

We houden de school snoep-, chips- en frisdrankvrij. We vragen om een drinkbus met water te voorzien. We zien liever geen PMD of wegwerpverpakkingen op school.

Voor het middagmaal kunnen kinderen boterhammen of andere lunch in een brooddoos meebrengen, niet in aluminiumfolie. Probeer die brooddoos gezond te vullen. Gezien ernstige notenallergiëen bij sommige schoolkinderen, vragen we om geen noten (notenmengelingen, mueslirepen) of pindakaas mee te nemen.

Bij de boterhammen is het mogelijk om soep te drinken. Die kan je bestellen via maaltijdkaarten. Wijzigingen wat betreft de soepmaaltijd, kunnen op elk moment aangepast worden.

Tijdens de middagpauze kunnen kinderen ook een warme maaltijd eten. Je vindt het menu op de schoolwebsite of in het centrum. Via het gemeenschapsonderwijs is de school contractueel verbonden met catering Scolarest, in de onderbouw is het Agape die ook het menu bepaalt. De cateraar voorziet zowel vegetarische als niet-vegetarische gerechten.

Om je keuze te bepalen, krijg je per maand een maaltijdkaart per kind, af te geven aan het secretariaat ten laatste op de datum vermeld op de maaltijdkaart. Is je kind ziek? Verwittig dan voor 9 uur telefonisch het secretariaat of laat een briefje achter op de balie in het secretariaat. Wijzigingen wat betreft de warme maaltijd kunnen uiterlijk 10 werkdagen vooraf.

Hoe gaat het middageten er praktisch aan toe? Een deel van de eetzaal is voorbehouden voor de middenbouw. Terwijl de onderbouw daar eet, eten de andere warmeters vanuit bovenbouw soep in de klas, tussen 12 en 12u.15. Daarna vertrekken ze naar de eetzaal. Het is om logistieke en voedselveilige redenen niet mogelijk om warm te eten in de klas.

Evalueren in het groeiboekje

Kleuters worden geëvalueerd op basis van ontwikkelingsdoelen, lagere schoolkinderen op basis van eindtermen. Deze worden vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. In de Tandem zijn er doorlopend tussentijdse evaluaties. Zo wordt het leerproces van jouw kind op de voet gevolgd.

Leerlingen worden geobserveerd op vlak van hun cognitief en sociaal gedrag, hun gevoelsleven en hun manuele-, muzikale- en bewegingsexpressie. Er wordt ook stilgestaan bij de betrokkenheid van elke leerling in de praatronde, bij projecten, bij het werken en spelen in hoeken en groepsactiviteiten. Die observaties worden vastgelegd in het groeiboekje dat twee keer per jaar meegegeven wordt aan de ouders. In het lager zijn er naast gelijkaardige observaties ook toetsen.

Ervaringsgerichte dialoog

Dit is een belangrijk principe van onze werking, gebaseerd op drie pijlers: echtheid, aanvaarden, inleven/begrijpen.

Begeleiders vinden het belangrijk om als volwassene hun echte gevoelens te tonen en te verwoorden tegenover kinderen. Zo krijgt een kind vertrouwen om zelf zijn gevoelens te leren uiten.

Elke jongen of meisje wordt ook aanvaard in zijn totaliteit. Het mag zichzelf zijn, en met zijn gevoelens en ervaringen naar voor komen op een aanvaardbare manier.

Verder staat het team open voor de belevingswereld van elk kind. Zo tonen begeleiders met ik-boodschappen aan dat ze een leerling begrijpen. Een voorbeeldje: een kind schopt een ander kind uit boosheid. “Ik begrijp dat je boos bent. Maar dit is geen reden om andere kinderen pijn te doen. Kun je vertellen wat er is gebeurd?”

Flitslicht XL

Flitslicht XL is de maandelijkse nieuwsbrief die per mail wordt verstuurd. Hierin lees je alles over het reilen en het zeilen van het kindcentrum en de leefgroepen. Als ouder kun je er ook iets in aankondigen. Contacteer hiervoor gerust de coördinator.

Fluohesjes

Elk kind krijgt in ons kindcentrum een fluohesje. De kinderen zijn verplicht dit te dragen bij het naar school komen en het verlaten van de school. Wij hechten veel belang aan de veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer. Je kan ook een fluohesje kopen op het secretariaat voor 6 euro.

Forum

Wekelijks, op vrijdagnamiddag, komen alle kinderen en begeleiders van de middenbouw in de eetzaal samen om met een forum de week af te sluiten. De leefgroepen krijgen dan de kans om aan elkaar te vertellen wat ze de voorbije week beleefd hebben of te tonen rond welk project ze gewerkt hebben. Het is een sfeervol moment met muziek, dans, toneel… Elke laatste vrijdag van de maand komen alle kinderen van de hele school samen in de forumzaal voor een groot forum. Alle ouders zijn welkom.

Het forum start om 14.15 uur en eindigt om 15 uur. Op het einde blijven alle kinderen zitten. Per leefgroep worden de kinderen naar hun klas begeleid, waar ze samen met hun leefgroep terug naar de klas gaan. Daarna gaan de ouders naar buiten. De kleuters blijven in de zaal en worden daar opgehaald door de ouders.

Freinet

Célestin Freinet was een Franse onderwijzer en pedagoog. Freinet ondervond in zijn dorpsschooltje dat de kinderen er vaak ongemotiveerd in de schoolbanken zaten. De kinderen waren leergierig, maar toonden geen enkele interesse in de schoolboeken. Freinet ging daarom met ze op pad. Hij was ervan overtuigd dat kinderen ook veel kunnen leren buiten de klasmuren.

Freinet stelde dat je pas echt leert als je al handelend experimenteel kan zoeken en ontdekken en daar met anderen over kan communiceren.

Ervaringen en belevingen van de kinderen zijn het uitgangspunt voor het freinetonderwijs. De leerkracht en de groep zorgen er samen voor dat hier zinvol mee gewerkt kan worden. De organisatie van het klasleven ligt meer in de handen van de kinderen. Kinderen leren van de ervaring van andere kinderen, volwassenen, culturen, … waaraan de leerkracht diepte en structuur brengt. De leerkracht bepaalt dus niet eenzijdig wat er gebeurt maar de groep en de leerkracht plannen in democratisch en coöperatief overleg het werk.

Freinet was een onderwijsvernieuwer die heel bewust koos voor emancipatie van kinderen. Hij wilde de kinderen weerbaar maken en hen de mogelijkheden leren om om te gaan met de maatschappij. Het Freinetonderwijs vertrekt daarom vanuit vier uitgangspunten: ervaringsgericht werken, handelend experimenteren en ontdekken, zinvol werken en democratisch overleg.

Naast Freinet worden wij nog geïnspireerd door andere pedagogen: zie Malaguzzi, Pikler en Gordon.

Freinettechnieken

Heel eigen aan de werking van een Freinetschool zijn de volgende technieken : projectwerk, onderzoekend leren, vrije tekst, klas-en kinderraad, drukwerk, planning, praatronde, correspondentie, atelier, natuurlijk lezen…

Frigokalender

Dit is een beknopt overzicht van de schoolkalender. Je krijgt ze in het begin van het schooljaar.

Gordon

Thomas Gordon was een Amerikaans psycholoog. Centraal in de Gordonmethode staat het ontwikkelen van een warme, open relatie met kinderen, gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en liefde, waardoor kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, weerbare mensen. Volwassenen steunen kinderen in hun zoektocht naar eigen oplossingen en vergroten daarmee de zelfstandigheid.

Communicatie is een belangrijk middel in effectief opvoeden. Volgens Gordon dienen opvoeders zo goed naar een kind te luisteren dat ze hem ook echt begrijpen en moeten ze op een manier praten die het kind kan begrijpen. Voor het oplossen van conflicten had hij een aanpak waarbij geen verliezers waren. Afspraken worden zo gemaakt dat iedereen zich eraan houdt.

Groen

We hebben een groot en groen domein waar kleuters en kinderen van de lagere school samen spelen. Door ons ruim terrein hebben de kinderen veel speelmogelijkheden: voetballen, basketten, skeeleren, fietsen, zandbak, speeltoestellen en zeker niet te vergeten… kampen tussen de bomen bouwen en verbouwen!

Milieuzorg op school vinden we heel belangrijk. We hebben al drie MOS-logo’s en een groene vlag voor de vele milieuzorgende initiatieven op school.

Heen- en weerschrift

Bij de start van elk schooljaar krijgt ieder kind van het lager een heen- en weerschrift. Dit is een dagelijks communicatiemiddel tussen de ouders en de begeleider. Je vindt er het weekrooster en huistaken terug. Als ouder kun je hierin berichtjes voor de begeleider schrijven en opmerkingen, informatie of ziektebriefjes meegeven. Het wekelijks nieuws, foto’s en oproepen en belangrijke informatie worden via mail verstuurd.

Honden

Enkel aangelijnde honden zijn welkom op het schooldomein.

Individuele gesprekken

Drie keer per jaar nodigen de leefgroepbegeleiders via mail de ouders uit voor een individueel gesprek over hun kind. Je wordt via een doodle uitgenodigd om je in te schrijven voor dit gesprek. We proberen vooraf het individueel groeiboekje mee te geven als leidraad voor het gesprek.

Kindcentrum

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben kinderen en alle betrokkenen daar baat bij. Een kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving. Een doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang vormt de basisgedachte achter een kindcentrum.

Een kindcentrum creëert een krachtige leer-en leefomgeving waar kinderen kunnen groeien en zichzelf ontwikkelen. Er is een warme, naadloze overgang tussen school, opvang en vrije tijd. Kinderen krijgen gelijke kansen en een brede ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief vlak. Die ontwikkeling wordt in een doorgaande lijn gevolgd en gestimuleerd.

Klasraad / Kinderraad

De klasraad is een vast moment tijdens de week waarop elke klas uit midden- en bovenbouw zijn werking bespreekt: wat vinden we goed, wat vinden we minder goed, zijn er voorstellen, knuffels of wrevels? Bij de kleuters gebeurt dit vaak spontaan naar aanleiding van een gebeurtenis of tijdens een afsluitronde.

De kinderraad bespreekt leefgroepoverschrijdende en meer schoolgebonden punten. Elke leefgroep vaardigt hiervoor een verkozen ‘burgemeester’ uit zijn groep af. Maandelijks komen deze kinderen samen met een begeleider. Hun puntjes komen terug naar het pedagogisch team en daarna in de leefgroep.

Koelkast

In de praatronde komen regelmatig onderwerpen ter sprake waarrond kinderen geboeid zijn. We kunnen niet altijd onmiddellijk ingaan op dit onderwerp en stoppen het figuurlijk ‘eventjes in de koelkast’ met de bedoeling er later iets mee te doen.

Leefgroepen

Wij noemen onze klassen leefgroepen. Kinderen en begeleider werken, leren en leven er samen in nesten.

Leefgroepouder(s)

Elk schooljaar, op het eerste leefgroepoverleg, wordt een oproep gedaan naar één of twee leefgroepouders. Die leefgroepouder vormt een brug tussen de begeleider en de andere ouders. De leefgroepouder helpt de werking van de leefgroep te ondersteunen. De invulling hiervan is afhankelijk van de noden per leefgroep en gebeurt steeds in overleg.

Alle leefgroepouders komen vijf keer per jaar samen in een ouderoverleg (zie Ouderoverleg). Ook de coördinator is hierbij aanwezig. Het ouderoverleg is een denktank waarbij leefgroepoverschrijdende punten worden besproken en uitgewerkt.

Leefgroepoverleg

Enkele avonden per schooljaar komen de ouders en de begeleider van één leefgroep samen om informatie uit te wisselen over de klaswerking. Op die manier leren we elkaar beter kennen. Bij de uitnodiging van elke leefgroepoverleg krijg je als ouder steeds de kans een punt op de agenda te plaatsen. Of je spreekt de begeleider of leefgroepouder hier vooraf over aan.

We vinden het belangrijk dat ouders aanwezig zijn op een leefgroepoverleg. Er wordt telkens een verslag opgemaakt en verstuurd per mail.

Levend rekenen

Naast de meer klassieke rekeninstructies, lossen we ook aan de hand van dagdagelijkse situaties rekenproblemen op.. Hoeveel hebben we nodig om dit receptje te maken? Hoe groot zijn wij? Hoe groot is onze schoenmaat? Kaartlezen, vergelijken en sorteren, lengtes en afstanden bepalen, … proberen we op te lossen aan de hand van een écht rekenonderzoek. Dit kan individueel of klassikaal.

Malaguzzi

Malaguzzi reikte verschillende pedagogische handvatten aan, die allemaal terugvallen op één kerngedachte: “Kinderen zijn krachtige wezens”. Kijk niet naar wat ze ‘nog niet’ kunnen, kijk naar wat ze allemaal wél kunnen. Kinderen zijn geboren onderzoekers, nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld rond zich ontdekken, ze zijn communicatief en sociaal ingesteld. Malaguzzi

beklemtoont dat volwassenen eerst en vooral naar kinderen moeten kijken en luisteren. Dan zie je hoe ze zich niet alleen uitdrukken via woorden, maar ook door te zingen, ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen… Leren gebeurt bij hen vooral door te doen. Daarom is het belangrijk dat kinderen interessante materialen aangereikt krijgen waarmee ze zelf kunnen experimenteren.

Volgens Malaguzzi zijn er drie pedagogen die het kind kunnen helpen groeien. De eerste pedagoog is het het kind zelf en de andere kinderen. Kinderen ontdekken door met elkaar contact te hebben en samen dingen te doen. Door hun onderlinge verschillen kunnen ze elkaar verrijken. De tweede pedagoog bestaat uit volwassenen: ouders en begeleiders die het initiatief van kinderen ondersteunen. Volwassenen laten kinderen hun honderd talen gebruiken, geven ze de nodige vrijheid om dingen te ontdekken, ondersteunen hun creativiteit en zelfstandigheid. Volwassenen kijken en luisteren naar wat kinderen boeit en stemmen daarop de activiteiten en het aanbod af. Via gerichte observaties zijn er voor elk kind uitdagingen op maat. De derde pedagoog verwijst naar ruimte en materiaal. Een bepaalde inrichting kan kinderen aanzetten tot beweging, tot interactie of rust.

Middagdut

Kinderen die nood hebben aan een middagdut kunnen dit doen in de slaapklas in Rinkelbel.

MOS (Milieuzorg Op School)

De Tandem vindt milieuzorg op school belangrijk. Daarom een aantal afspraken:

-Geen afvalbekers, bordjes, rietjes en PMDverpakking op (verjaardags)feestjes.

-Geen poppers of confetti buiten gebruiken op feestjes.

-De verwarming staat maximum op 20 graden.

-Tijdens de speeltijden gaan de lichten en smartboards uit (slaapstand).

-We knutselen niet met piepschuim omdat dit te vervuilend materiaal is.

-We sorteren het afval juist: papier/karton en restafval in aparte bakken in de klas, eten voor de composthoop of de dieren. Let op: citrusschillen horen niet op de composthoop.

-We knutselen met milieuvriendelijk materiaal.

-We kopiëren recto verso en van A3 naar A4-formaat.

-We vermijden het gebruik van spuitbussen.

-In de eetzaal zijn aluminiumfolie of PMD verboden.

-Wordt er op school gekookt, dan gaat de voorkeur uit naar seizoensgebonden, lokale en/of

fairtrade producten.

Multidisciplinair Overleg (MDO)

Soms is het nodig om op school een gesprek te organiseren met iedereen die betrokken is rond het leerproject van je kind: ouders, begeleider, (zorg)coördinator, Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB, logopedist, therapeut, …. Zo’n multidisciplinair overleg neemt plaats na een afspraak, gemaakt door de zorgcoördinator en/of een medewerker van het CLB. Van het overleg wordt een verslag gemaakt door de begeleider of de coördinator.

Muurkrant

Onder het afdak aan het centrum hangen kijkvensters. Je vindt er zowel belangrijke mededelingen als nieuws uit de leefgroepen.

Naschoolse activiteiten

Zie: Brede School

Ouderoverleg

Vijf keer per jaar komen de leefgroepouders samen met de coördinator om na te denken over de leefgroepoverschrijdende punten. Deze worden samen besproken en uitgewerkt. Elke ouder van een leefgroep kan agendapunten aanbrengen via de leefgroepouder.

Outdoor education

We hechten belang aan leren en ontdekken in de natuur en de buitenomgeving. Dat koppelen we dan ook graag aan leerinhouden. We gaan samen aan de slag op het domein en daarbuiten.

Pikler

Emmi Pikler was een Hongaars-Oostenrijkse kinderarts. Volgens Pikler worden alle baby’s leergierig en nieuwsgierig geboren. Baby’s ontwikkelen zich het beste als ze zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op eigen initiatief en in zijn eigen tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Hierbij staan bewegen, spelen en verzorgen centraal, maar het allerbelangrijkste is een goede hechting tussen je baby en zijn verzorger(s). Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en leren, moeten kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Planning

Stap voor stap leren we plannen. Op het weekbord zien we welke activiteiten er deze week gepland zijn. Dit bord wordt al gebruikt vanaf de peuterklas waar ze beginnen met dagplanningen.

De lagere schoolkinderen zien op hun individueel plan welk werk af moet zijn op het einde van de week. Instructies worden afgewisseld met zelfstandig werk. In het middelbaar komt die zelfstandigheid kinderen zeker ten goede.

Kinderen hebben thuis ook taken, die zo worden opgebouwd dat ze zelfstandig kunnen omgaan met huiswerk. Werken met Freinettechnieken bevordert het oplossingsgericht denken zoals het spontaan stellen van vragen en zoeken naar oplossingen.

Plekforum

Drie keer per jaar zitten we samen met ouders, mensen uit de buurt, geïnteresseerden, teamleden en deskundigen vanuit onderwijs, pedagogische begeleidingsdienst, clb, … om na te denken over de evolutie van het kindcentrum. Voorstellen worden geformuleerd, afgetoetst en op een daaropvolgend plekforum beslist.

Poetsen

De gemeenschappelijke ruimtes worden gepoetst door een externe poetshulp. De klassen worden door de ouders zelf gepoetst. Op deze manier wordt heel wat geld bespaard die dan op een pedagogisch-didactische manier ten goede komt aan alle kinderen.

De poetstaken worden via een beurtrolsysteem verdeeld onder de ouders. Er wordt gevraagd dat alle ouders deze taak ernstig opvolgen. Op de poetslijst vind je je familienaam bij de leefgroep van één van je kinderen. De datum valt telkens op een vrijdag, maar je kan ook op zaterdag of zondag poetsen. Wanneer de datum niet past, moet je zelf wisselen met een ander gezin uit dezelfde leefgroep. Meld je wissel wel aan de begeleider.

Elke leefgroep heeft zijn lijst met specifieke poetstaken. Je vindt ze aan de aan de kast boven de wastafel. Er kan ook een extra taakje gevraagd worden. Ook heeft elke groep zijn eigen poetsmateriaal en is er per graad een stofzuiger voorzien.

Postvakje

Elk gezin beschikt over een postvakje in de kast in het centrum. Daarin komt allerlei schoolpost terecht die verdeeld wordt onder ouders en medewerkers. Probeer elke schooldag wekelijks je postvakje leeg te maken. Mogen we vragen om geen reclame te verspreiden via deze vakjes? Wanneer je via dit kanaal toch iets wil verspreiden, vraag dan eerst de toestemming aan de

coördinator.

Praatronde

In de praatronde vertellen we elkaar over wat ons bezighoudt. Kinderen vertellen over een persoonlijke belevenis of iets wat ze op het nieuws gehoord hebben. Ze tonen een boek of hebben projectinformatie mee. Kinderen reageren op elkaar. Eén kind is leider van de dag. De begeleider verrijkt de verhalen en situeert ze (bv. op de wereldkaart). Van daaruit kunnen ideeën groeien om in de werktijd, het keuzemenu, het atelier… mee aan de slag te gaan. Een verhaal uit de ronde wordt een vrije tekst; een rekenprobleem geeft aanleiding tot een rekenonderzoek; een beleving wordt creatief verwerkt of groeit uit tot een onderzoek of een werkstuk. Door ervaringsgericht te werken is de betrokkenheid erg groot en dit bevordert het leren.

Op het einde van de dag is er een afsluitronde. We zitten samen in de ronde en de kinderen krijgen de kans om ervaringen en gevoelens te vertellen over de voorbije dag. Kinderen stellen ook knutsel- en opzoekwerkjes voor en geven elkaar feedback. Daarnaast is er plaats voor evaluatie met de begeleider en kunnen er nieuwe activiteiten gepland worden.

Prikborden

De prikborden in het centrum zijn voorbehouden voor informatie over vergaderingen, berichten en andere. In het centrum kun je ook folders en affiches leggen. Vraag hiervoor wel eerst de toestemming aan de coördinator.

Project/Onderzoek

Al van in de kleuterklas kiezen we met de groep een project. We denken na wat we te weten willen komen en wat we rond dit thema kunnen doen. Zo plannen we onze activiteiten voor de komende weken. Deze werking loopt als een rode draad doorheen de basisschool. We gaan de realiteit tegemoet door op uitstap te gaan, iemand uit te nodigen in de klas, zelf te experimenteren en onderzoeken, en dit alles creatief te verwerken. Ook ouders/ experten worden hierin betrokken.

Sport(kledij)

Elke week genieten de kinderen van twee sportlesuren. Vanaf M3 is het verplicht om een sportoutfit te dragen: gymschoenen waarvan de zolen geen zwarte strepen nalaten, een broekje en een t-shirt. Je kunt een t-shirt met het logo van de school aankopen in het secretariaat voor 10 euro. Wie geen turnpak sportkleren meebrengt, kan niet deelnemen aan de sportactiviteit.

Telefoongids

De klaslijsten, adressen en telefoonnummers van kinderen en hun ouders worden elk schooljaar gebundeld in een telefoongids. Sommige adressen veranderen in de loop van dat jaar of nieuwe gezinnen stappen in. Je kunt je gegevens doorgeven aan de coördinator zodat wijzigingen in

Flitslicht XL geplaatst kunnen worden.

Wijzigingen moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden op het secretariaat zodat deze op de interne lijsten kunnen aangepast worden.

Als je liever niet hebt dat jouw gegevens in de telefoongids staan, dan mag je dit doorgeven.

Uitstappen

Tijdens het schooljaar maken de leerlingen vaak een didactische uitstap, al dan niet in het kader van een project. Hiermee proberen we actueel, levensecht onderwijs aan te bieden. Waarnemingen binnen en buiten de klas, te voet, per bus, … Ze gebeuren steeds onder begeleiding van een begeleider en eventueel (groot)ouders. Zien, horen, voelen, ruiken, zelf beleven vormen een stevige basis voor de uitwerking in de klas.

Verjaardagen

Een jarig kind kan trakteren in de klas. We vragen met aandrang om het sober en liefst gezond en origineel te houden. Het uitdelen van snoep of chips of persoonlijke cadeautjes kan niet. Een mooi alternatief is een geschenkje voor de leefgroep. Dit kun je bespreken met de leefgroepbegeleider. Verjaardagsfeestjes worden binnen midden- en bovenbouw maandelijks op 1 dag gevierd .

Trakteren doen we zonder wegwerpbordjes of -bekers. Ook PMD-verpakkingen zijn niet welkom. Deel ook niet uit tijdens de speeltijden want dat is niet leuk voor andere kinderen. Kinderen die andere leerkrachten willen trakteren doen dat in het teamlokaal, niet in de klassen. En aangezien een verjaardag vieren klasgebonden is, sluiten broers of zussen uit andere klassen hier niet op aan.

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes gebeuren niet via de klas, maar via de postvakjes van de ouders.

Verloren voorwerpen

Alle verloren voorwerpen worden verzameld op de kapstok voor het Centrum en aan de ingang van de sportzaal. Heeft je sloeber iets verloren? Ga daar dan even een kijkje nemen. Spullen die niet opgehaald worden, brengen we naar een kledingcontainer. Vermijd verloren voorwerpen door al je kledij en schoolmateriaal te naamtekenen, zodat we je spullen onmiddellijk kunnen terugbezorgen.

Vrije tekst

Kleuters vertellen wat ze tekenden. Zo ontstaan de eerste vrije teksten. Grotere kinderen leren ‘vrije teksten’ zelf schrijven. Dat is schrijven wat je voelt, beleeft, droomt, denkt, fantaseert,… .

Die teksten gebruiken we voor onze krant en projectboeken, zodat ook anderen ervan kunnen genieten. Ze worden voorgelezen in tekstenrondes of creatief verwerkt. Tijdens een tekstbespreking komen grammatica, spelling en inhoudelijke aspecten aan bod.

We starten vrije teksten boeken reeds op in de onderbouw en deze groeit mee met je kind tot die de school verlaat. In de onderbouw krijgen kinderen een boek mee voor vrije teksten en dit groeit mee tot je kind de school verlaat.

Vrijwilligers

In ons kindcentrum kunnen we altijd helpende handen gebruiken. Heb je zin om zelf je steentje bij te dragen? Of ken je iemand die één of een aantal keer per week zin heeft om onze baby’s en peuters te helpen bij het eten, zijn of haar groene vingers los op ons domein wil loslaten, een handje wil helpen in de opvang, wil voorlezen in de klas, de kinderen veilig helpt oversteken, kleine klusjes kan opknappen, wil bijspringen in de keuken, onze website up to date kan houden, creatieve ateliers wil begeleiden, …? Je bent van harte welkom!

Website

De Tandemwebsite is www.detandem.be

Werkdag

Samen school maken betekent ook samen de school onderhouden. Tijdens een werkdag zorgen begeleiders en ouders samen voor het onderhoud van de school en het uitbouwen van extra voorzieningen voor de kinderen. Per schooljaar organiseert de school 3 werkdagen: één op de laatste zaterdag van augustus, één op het einde van de herfst en één in het begin van de lente. Je kan komen meewerken in de voormiddag en/of de namiddag. Voor iedereen die zich vooraf inschrijft is er ’s middags een gratis broodjesmaaltijd.

Werkstukken

Vanaf het derde leerjaar starten de kinderen met het maken van werkstukken. Eigenlijk zijn het miniprojecten die kinderen alleen of per twee uitwerken. Het kan over een zelf gekozen of een opgelegd onderwerp gaan. Aan de hand van een stappenplan wordt het thema verkend. Als het werkstuk af is, stel je ze voor aan de hele klas. Zo kunnen ook anderen meer te weten komen over het onderwerp.

Werktijd

In de werktijd werken kinderen volgens hun individueel plan. Dit werkmoment verloopt rustig volgens gemaakte afspraken. Er zijn ook momenten voorzien waarbij de begeleider de kinderen

individueel helpt. In de bovenbouw zijn hiervoor verschillende ruimtes ingericht naar de noden van het moment: multiruimte, stille ruimte en instructieruimte.

Zelfstandigheid

In ons kindcentrum wordt zelfstandigheid al van jongs af aan gestimuleerd. Kleuters leiden al een praatronde, hebben klastaken of moeten een weektaakje uitvoeren. Vanaf de lagere school leren we als leider van een ronde (praatronde, gespreksronde, nieuwsronde, boekenronde, klasraad) een gesprek leiden. In het dagboek maken we een verslag over de voorbije schooldag. In de klasraad bespreken we de klaswerking en op schoolniveau nemen we inspraak via de kinderraad.

Klastaken (postbode, vegen, planten verzorgen, de hoeken ordelijk houden) worden door de hele groep gedragen. We helpen zorg dragen voor het materiaal. Kinderen uit de oudste leefgroepen presenteren het forum en leiden mee de kinderraad. Leerlingen nemen ook andere schooltaken op zich, zoals het onderhoud van het dierenpark of de opvolging van MOS. Zo hebben de jongens en meisjes zelf inbreng in het schoolgebeuren en zien ze dat dit zinvol is.

Zelfsturende teams

In een zelfsturend team neemt ieder teamlid, binnen een afgesproken kader, een rol en verantwoordelijkheid op. In onze school zijn er 3 teams: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Iedereen is er samen verantwoordelijk voor het groei- en leerproces van de kinderen. In midden- en bovenbouw worden de teams gecoacht door de zorgcoördinatoren Fien en Liselotte. Binnen onderbouw gebeurt dit door Veronique, de coördinator van Rinkelbel.

Zorg(overleg)

Kindcentrum De Tandem streeft ernaar dat kinderen zich echt goed voelen en gelukkig groeien en bloeien op alle gebieden. Kinderen kunnen er hun talenten ontdekken, die gebruiken om te ontwikkelen van peuter tot tiener, en zo de beste versie van zichzelf te worden. Ouders zijn oprecht welkom en moeten zich goed voelen op school, gehoord en begrepen worden. Ook binnen het team vinden we het belangrijk om elkaar te ondersteunen en als kindcentrum willen we inzetten op personeelszorg.

De begeleiders verbreden hun zorg om elk kind alle kansen te bieden. Zorg op maat, want een kind dat zich goed voelt, leert beter.

Maak je je zorgen over de sociaal-emotionele beleving van je kind? Of heeft je kind een andere extra zorg nodig? Dan kan je steeds terecht bij de zorgcoördinator van de bouw waarin je zoon of dochter zit. Je kunt een zorgoverleg aanvragen, persoonlijk, via mail of via het heen-en-weerschrift. In het zorglokaal in het centrum vind je ook heel wat informatie, boeken en spelen rond zorgthema’s die uitgeleend worden.

De zorgcoördinatoren zijn Fien voor middenbouw en Liselotte voor bovenbouw. Binnen onderbouw kan je terecht bij Veronique.

Zwemmen

Jonge kinderen gaan een zestal keer per schooljaar zwemmen in De Valkaart in Oostkamp. Vanaf M2 wordt er gezwommen in het Interbad. In M3 en M4 gaan de kinderen tweewekelijks zwemmen, in de bovenbouw maandelijks en de derde graad een zestal keer per schooljaar.

De directie van het zwembad vraagt uitdrukkelijk om geen lange zwemshorts te dragen. Voorzie naast zwembroek- of pak, zeker een handdoek in de zwemzak. Kleuters brengen steeds opgeblazen zwemarmbandjes mee, ook al kunnen ze zwemmen.

Voor elke zwemuitstap worden zwem(groot)ouders gezocht, die mee willen helpen begeleiden.