Waarom een kindcentrum?

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben kinderen en alle betrokkenen daar baat bij. Een kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving. Een doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang vormt de basisgedachte achter een kindcentrum.


Een kindcentrum:

  • Creëert een krachtige leer-en leefomgeving waar kinderen kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen.
  • Garandeert een warme, naadloze overgang voor kinderen door de scheidingslijn tussen onderwijs, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, vakantie en vrije tijd op te heffen.
  • Biedt kinderen gelijke kansen en streeft naar een brede ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief vlak.  Die ontwikkeling wordt in een doorgaande lijn gevolgd en gestimuleerd.
  • Streeft er naar dat elk kind zich goed voelt en zichzelf kan zijn.
  • Beoogt een maximale leerwinst bij elk kind en het bereiken van de eindtermen op het einde van de lagere school.
  • Werkt nauw samen met kinderen, ouders, vrijetijdsvoorzieningen, zorgverstrekkers, experts, de buurt,…  en geeft met deze diverse actoren het ontwikkelingsplan van elk kind vorm.
  • Leert kinderen met een ruime blik op de wereld samenleven, vanuit waarden als wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid.
  • Werkt samen met ouders en wil door gedeelde zorg realiseren dat ouders gemakkelijker en met vertrouwen de zorg voor hun kinderen kunnen combineren met hun werk.
  • Biedt een antwoord op maatschappelijke evoluties en bereidt kinderen stapsgewijs voor op een wereld in verandering.  
  • Bereidt kinderen voor op het leven, leren en werken van de toekomst.

Een groep kinderen