flitslichtflitslicht zorg

 

Uit ons zorgbeleid: 

De Tandem, een zorgbrede school  …

 • waar kinderen zich echt goed voelen, gelukkig groeien en bloeien op alle gebied,
 • waar kinderen hun eigen talenten kunnen ontdekken en gebruiken om te ontwikkelen van peuter tot tiener, de beste versie van zichzelf te worden,
 • waar de begeleiders hun zorg verbreden om elk kind alle kansen te bieden,
 • waar ouders oprecht welkom zijn en zich goed voelen, gehoord en begrepen worden.
 • waar het team (begeleiders, zorgbegeleiders, coördinator) zich goed voelt en steeds verder samen ontwikkelt en groeit.
 • die Groot en Groen is!

plattegrond De Tandem

Beste ouders

Wij willen onszelf, Fien & Liselotte, en onze zorgwerking even voorstellen. Samen met Mike, de coördinator, Nicole, Maharany, Cindy en Caroline,  ondersteuningsleerkrachten vormen wij het zorgteam op de Tandem.

Fien Wackenier zorgcoördinator De Tandem

Fien: ik neem de zorg op mij voor de Middenbouw (K2 tot L2).
Ik ben op school aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Je kan mij bereiken via mail fien.zorgco@detandem.be of telefonisch via de school op 050 37 76 78 of kom gerust naar me toe als je me op school ziet.

 

 

Liselotte zorgcoördinator De Tandem

Liselotte: ik neem de zorg op mij voor de Bovenbouw (L3-L6).
Ik ben op school aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. Je kan mij bereiken via mail liselotte.zorgco@tandem.be of telefonisch via de school 050 37 76 78 of kom gerust naar me toe als je me op school ziet.

 

 

Nicole

 

Nicole ondersteunt de begeleiders en kinderen van de de middenbouw en bovenbouw.

 

 

 

 Maharany ondersteunt de begeleiders en kinderen van de middenbouw.

 

 

 

 

 

foto volgt…                         Cindy ondersteunt de begeleiders en kinderen van de bovenbouw en deels middenbouw.

 

foto volgt ….                       Caroline ondersteunt de begeleiders en kinderen van de bovenbouw en deels middenbouw.

 

Belangrijke veranderingen op medisch vlak, in thuissituatie of externe begeleiding graag via de inichtingenfiche zorg (klik hier) melden. Begin schooljaar: via de brief in het h&w van je zoon/dochter.

 

De belangrijkste taken van de zorgcoördinator
 • Overleggen, afstemmen, richting geven, mee zoeken, aanspreekpunt zijn … op verschillende niveaus: school – leerkrachten – ouders – kinderen. (klaszorgoverleggen, kindzorgoverleggen voorbereiden, houden, opvolgen). Coachen van de begeleiders.
 • Bijscholen, inzichten bijbrengen, bijdragen tot de professionalisering van de leerkrachten.
 • Handelingsplannen en individuele trajecten mee opstellen, opvolgen, nagaan of er bijgestuurd moet worden, gepaste hulpmiddelen implementeren, STICORDI afbakenen.
 • Interne output verzamelen en deze bespreken met het pedagogisch team.
 • Zorgprioriteiten stellen, accenten leggen en invullen van de ondersteuningsuren meebepalen.
 • Genormeerde toetsen voorbereiden, helpen afnemen, analyseren, evoluties zien en opvolgen.
 • Observaties doen op klas- en kindniveau, deze bespreken met de begeleider en/of het kind.
 • Het proces van elk kind doorheen de ganse basisschool in kaart brengen.
 • Herstelgesprekken voeren met kinderen en opvolgen.
 • Samenwerken met het CLB en MDO’s organiseren.
 • Contact houden met allerlei diensten, externe therapeuten en andere zoco’s.
De zorgwerking op De Tandem

We gaan er op De tandem ten volle voor om met het hele team zorg te bieden die binnen onze mogelijkheden ligt.

 Hoe doen we dat?

De zorgwerking en zorgvisie op onze school kadert in het zorgcontinuüm.
Onze zorgwerking vloeit ‘natuurlijk’ over naar een intensievere vorm van zorg, indien nodig.
We werken handelingsgericht.
Op sociaal emotioneel vlak zetten we sterk in op herstelgericht werken, peer mediation (conflictbemiddeling door en voor kinderen) en no blame. Dit alles vervat in onze visie ‘praten over’.

zorgcontinuüm Freinetschool De Tandem

Fase 0 : preventieve basiszorg

Goede zorg start met goed onderwijs in de klas. Het is de opdracht van elke school om de maximale ontwikkeling van alle leerlingen te stimuleren en problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

De begeleiders zijn de spilfiguren van de zorgverbreding in het klasgebeuren.
Zij staan het dichtst bij je kind. Zij zorgen in hun klaswerking voor structuur, differentiatie a.d.h.v. aangepaste werkmaterialen, spel(hoeken), wekelijks werkplan … Deze werking is zowel preventief, remediërend als uitbreidend.

Fase 1 : verhoogde zorg

In elke leefgroep is één tot drie lestijden voorzien waarin de zoco of ondersteuningsleerkracht komt ondersteunen.
Dit gebeurt binnen de klas. Vb. werktijd begeleiden wanneer de klasleerkracht kinderen individueel ondersteunt of pre-instructie geeft aan een groepje.

Wanneer een kind meer zorg nodig heeft dan wat er binnen een klas kan geboden worden, kan de zorgleerkracht (of zoco) buiten de klas over een langere periode extra zorg bieden: vb. extra leesmoment, individueel traject begeleiden, verdieping/uitbreidingsoefenstof begeleiden. Dit in overleg met de ouders.

In kleine groepjes en soms individueel wordt voor een periode extra uitleg gegeven, meer of anders geoefend.
Dit kan gaan over lezen, schrijven, rekenen, motoriek, woordenschat maar ook denkstimulering, werkplanning, emotioneel welbevinden, omgaan met grenzen, spelgedrag.

Klassikale en Individuele ondersteuning (of kleine groepjes)

 • Kinderen worden indien nodig individueel of in kleine groepjes ondersteund door de zorgleerkracht vb. leesremediëring: de effectieve leestijd wordt uitgebreid.
 • Individuele trajecten (leerlingen die aangepaste inoefening en instructie nodig hebben) begeleiden.
 • Snellerende/hoogbegaafde kinderen mee begeleiden.
 • Pre-instructie: de ondersteuningsleerkracht (of parallelbegeleider die komt ondersteunen) neemt de groep over tijdens zelfstandig werk zodat de klasbegeleider de verhoogde zorg kan bieden.
 • Extra instructietijd (re-instructie): idem pre-instructie.
 • We organiseren kindgesprekken om problemen te bespreken, over gevoelens te praten, acties samen op te stellen, te evalueren …
Fase 2: uitbreiding van zorg ( tussenkomst CLB, externe hulp)

Soms blijkt dat kinderen tijdelijk nood hebben aan schoolexterne ondersteuning om hun ontwikkeling en leren te stimuleren. Het is altijd een advies waarover we met de ouders in gesprek gaan. Het is belangrijk dit goed en rustig af te wegen. De leerkracht blijft de spilfiguur, de ouders en het kind worden nauw betrokken.

We willen heterogeniteit nastreven in onze klasgroepen. We staan ook open voor kinderen met nood aan verhoogde zorg en proberen, rekening houdend met de draagkracht van de school, de begeleider, de klasgroep, en bieden ook inclusief onderwijs (ION)  aan voor kinderen met ernstige problemen. Het ondersteuningsteam vanuit het BO komt ons hierbij ondersteunen.

Hoe verloopt het opstartproces van externe hulp?

Als we binnen de school, samen met de ouders en het kind vastlopen in de aanpak van de zorgvraag, zoeken we geschikte hulp bij externe diensten via het CLB. De schooloverstijgende zorg kan o.a. op volgende manieren gebeuren:

 • logopedie: behandeling van leerproblemen
 • revalidatie: een gespecialiseerde arts coördineert de multidisciplinaire behandeling en schrijft de juiste disciplines voor waarop het kind moet geholpen worden: kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, maatschappelijk werk …
 • huiswerkbegeleiding: ondersteunt het kind bij huiswerk en helpt het kind om het werk voor school beter te beheren.
 • Ondersteuningsteam: begeleiders van het ondersteuningsteam komen op school, in of buiten de klas om kinderen met leer-, opvoedings- of ontwikkelingsmoeilijkheden die onderwijs volgen in het gewoon onderwijs te helpen vanuit hun expertise uit het buitengewoon onderwijs. De kinderen kunnen met deze hulp dezelfde leerdoelstellingen behalen als de andere kinderen uit de klas. Zij helpen op kind-, leerkracht- en schoolniveau.

We betrekken steeds het CLB bij doorverwijzing naar externe instanties zoals logo, psychologische diensten, revalidatiecentra.

We bespreken eerst de zorgvraag op het MDO (met ouders en CLB) zodat de problematiek vanuit verschillende hoeken kan worden bekeken en kan gehandeld worden vanuit een doordacht plan.

 • Het individueel traject:
  Soms kunnen kinderen, ondanks de externe hulp in fase 1 en 2 (schoolinterne en externe hulp) en na een handelingsgericht traject, de leerstof in de groep niet meer volgen. Zittenblijven is geen optie voor deze leerling in deze situatie. Er wordt een individueel traject opgestart, in overleg met CLB, externe hulpverlener, ouders. We streven ernaar om op het einde van de lagere school de leerstof 4de leerjaar te bereiken. De leerling stroomt na het 6de leerjaar (soms na 5de leerjaar als de leerling al eens bleef overzitten en voldoende rijp is) door naar 1B.

Wat kan en wat mag? (wettelijk kader)

Voor kleuters

 • Therapie kan op of buiten de school tijdens de lestijden en dit in samenspraak met ouders, therapeut, klasbegeleider en zoco.

Voor lagere schoolkinderen en leerplichtige kleuters

 • Therapie op school kan enkel voor & na schooltijd of tijdens de middagpauze (12.10 u. – 13.45 u.) en dit in samenspraak met ouders, therapeut, leerkracht en zoco.
 • Therapie vanuit een revalidatiecentrum (deze kinderen krijgen meerdere malen per week ondersteuning) kan in beperkte mate tijdens de lestijden in samenspraak met de ouders, reva, klasleerkracht en zoco, mits advies van het CLB.
 • Therapie aan kinderen met een officiële leerstoornisdiagnose van leefgroep 1, 2 en 3 kan in beperkte mate tijdens de lestijden en dit in samenspraak met therapeut, klasleerkracht en zoco, mits gunstig advies van het CLB. We organiseren per leefgroep een ‘thuisdag’ waarop deze therapiemomenten kunnen georganiseerd worden.

Om de zorgverbreding zo vlot mogelijk te laten verlopen is het van groot belang dat alle gegevens van de externe ondersteuning die uw kind volgt, correct doorgegeven worden. Het spreekt voor zich dat deze gegevens met de nodige discretie zullen behandeld worden.

Indien er zich in de loop van het schooljaar wijzigingen voordoen, gelieve deze dan te melden aan de zorgcoördinator.

Fase 3: IAC of overgang naar school op maat

De Tandem is een gewone basisschool, met de gewone omkadering die daarbij hoort en met de eindtermen zoals ze nu gangbaar zijn. Als we merken dat onze zorg ontoereikend is, zullen we daar eerlijk over in gesprek gaan en, in het belang van je kind, mee op zoek gaan naar meer aangepast onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met het CLB.

Kinderen die bij ons op school blijven maar een IAC hebben, kunnen, indien de maatregelen, de zorg die wij bieden ontoereikend blijkt, de overstap maken naar het BuO.

 

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)

Contactgegevens van het CLB-team dat ons mee ondersteunt en begeleidt, vind je op de sticker in de heen-weer-schriftjes.

Het team bestaat uit een dokter, verpleegster, maatschappelijk werker en psycho-pedagogisch consulent.

 

Liselotte,  Fien  en Nicole