Helemaal jezelf worden

School - De Tandem

Zorg op school 

De Tandem ... een zorgbrede school

Een kind dat zich goed voelt, leert meer

Het welbevinden van kinderen staat bij ons centraal.  Een kind dat zich goed voelt op school, komt ook graag naar school, is leergieriger, meer betrokken, leert zijn eigen talenten kennen en krijgt hierdoor een positiever zelfbeeld.

De begeleiders zijn de spilfiguren binnen de zorgverbreding in het klasgebeuren.

Iedere dag zetten begeleiders zich ten volle in om elk kind de nodige aandacht te geven en in te spelen op de mogelijkheden, noden en talenten van ieder kind.  Begeleiders  zorgen in hun klaswerking voor structuur, differentiatie door aangepaste werkmaterialen, diversiteit binnen spel, een wekelijks werkplan, ...  Binnen de mogelijkheden en de draagkracht van de school willen we elk kind de nodige ondersteuning en zorg bieden. 

Zorgondersteuning in de klas

De mensen van het zorgteam sluiten een aantal uren per dag of per week aan in de klas. Ze begeleiden op die momenten een groepje kinderen. Sommige kinderen kunnen zonder instructie aan het werk en krijgen extra verdiepende taken.  Andere kinderen hebben nood aan een individueel oefenmoment.  Deze vorm van co- teaching verhoogt het welbevinden bij kinderen en creëert meer mogelijkheden tot differentiatie.

Een nauwe samenwerking met ouders, CLB, externe hulp

Als we merken dat een zorgvraag onze mogelijkheden overstijgt, dan gaan we met ouders in gesprek en zoeken we samen naar oplossingen.  Ook het CLB kan hierbij aansluiten.  Indien nodig kan schoolexterne hulp ingeschakeld worden. 

Therapie op school

Binnen de grenzen van het wettelijk kader kan therapie op of buiten de school tijdens de lestijden en dit in samenspraak met ouders, therapeut, klasbegeleider en de zoco.

Herstelgericht werken, peer-mediation en no-blame

Via herstelgericht werken kiezen we voor een schoolklimaat dat gebaseerd is op respect. Respect voor jezelf, respect voor een ander en respect voor je omgeving.  Alle kinderen en begeleiders gaan op een positieve manier met elkaar om, iedereen hoort er bij en kinderen leren op een goede manier conflicten oplossen, zonder dat er verliezers zijn.

Bij peer-mediation gaan leeftijdsgenoten zelf optreden als bemiddelaar bij conflicten.  De oudste kinderen kunnen daar voor een opleiding volgen als ze dit willen.  Op ons domein hebben we een VIP-huis gebouwd, een plek waar kinderen zich kunnen terug trekken om over hun conflict te praten en samen tot een oplossing te komen.

De no-blame methode is een aanpak tegen pesten.  Kinderen lossen samen met een volwassene op een stapsgewijze manier het pestprobleem op. De begeleider zorgt voor veiligheid en ondersteunt de gesprekken.